מידע של משרד הבריאות לגבי אופטומטריה

אדם המעוניין לעסוק באופטומטריה במדינת ישראל חייב ברישיון מטעם משרד הבריאות.
קישור לדף מידע של משרד הבריאות העוסק ברישוי אופטומטריסטים בישראל.

כל המעוניין להגיש בקשה לרישיון לעסוק באופטומטריה נדרש לעמוד בקריטריונים הבאים:

סיום לימודי אופטומטריה במוסד מוכר וקבלת דיפלומה סופית או אישור זכאות לתואר או אישור מהמוסד על סיום הלימודים והשלמת כל המחויבויות לאוניברסיטה.
לבוגרי חו"ל – השלמת סטאז' או לחילופין רישיון עבודה מחו"ל ואישורי עבודה רשמיים במקצוע, שנה לפחות.

Optometry

A person who wishes to practice optometry in Israel must hold a license from the Ministry of Health.

A person who wishes to submit an application for a license to practice optometry must meet the following criteria:

  • Completion of optometry pharmacy studies at a recognized institution, and award of a final diploma, or certification of eligibility for a degree or certification from the institute that the studies have been completed and fulfillment of all obligations to the university.
  • For graduates from abroad – completion of Internship or, alternatively, a license to practice from overseas and official work permits for the profession, at least one year.

أخصائي قياس البصر​

الشخص المعني بمزاولة مهنة أخصائي قياس البصر في إسرائيل عليه أن يحصل على رخصة من قبل وزارة الصحة.
الشخص المعني بتقديم طلب رخصة لمزاولة مهنة أخصائي قياس البصر يُطلب منه أن يستوفي المعايير التالية:
  • إنهاء دراسة قياس البصر في مؤسسة معترف بها والحصول على شهادة تخرج نهائية أو تصديق استحقاق لقب أو تصديق من المؤسسة لإنهاء الدراسة وإتمام كل الإلتزامات للجامعة.
  • للخريجين من خارج البلاد – إنهاء التطبيق أو بدلا منه رخصة عمل من خارج البلاد وتصديقات عمل رسمية في المهنة لمدة سنة على الأقل.

Оптометрия​

Человек, желающий заниматься оптометрией в государстве Израиль, обязан получить лицензию от Министерства здравоохранения.

 

Желающий подать заявку на получение лицензии на работу оптометристом, обязан отвечать следующим условиям:

  • Закончить обучение оптометрии в признанном учебном заведении и получить диплом об окончании учёбы или справку о праве на присуждение ему учёной степени или справку из учебного заведения об окончании учёбы и выполнении всех обязанностей по отношению к учебному заведению, в котором он обучался.
  • Лица, получившие образование заграницей, обязаны пройти стажировку либо предъявить право на работу заграницей и официальные разрешения на работу, подтверждающие, что они работали по этой специальности по меньшей мере один год.

Optometría

La persona interesada en ejercer la optometría en el Estado de Israel deberá obtener una licencia habilitante del Ministerio de Salud.
Quien esté interesado en presentar una solicitud para la obtención de una licencia habilitante para el ejercicio de optometría deberá cumplimentar las siguientes condiciones:
  • Haber completado sus estudios de optometría en un establecimiento reconocido su diploma de finalización de los estudios o un certificado de elegibilidad para la obtención del diploma o un certificado del establecimiento de la finalización de los estudios correspondientes y la cumplimentación de todos los requisitos universitarios.
  • Para los graduados en el exterior – completar una pasantía, o alternativamente, una licencia profesional del exterior o un certificado oficial de trabajo en la profesión de por lo menos un año.

Optométrie

Toute personne désireuse d’exercer l’optométrie en Israël doit être agréée par le Ministère de la santé.

Afin de pouvoir déposer une demande de licence permettant d‘exercer en optométrie, il faut répondre aux exigences suivantes:

  • Avoir terminé des études d’optométrie dans un institut reconnu, et avoir reçu le diplôme de fin d’études, ou un certificat d’admissibilité au diplôme, ou un certificat de fin d’études émis par l'institut et précisant l’achèvement de toutes les exigences universitaires.
  • Pour les personnes dont le diplôme a été obtenu à l’étranger-  avoir effectué le stage, ou bien fournir une autorisation d’exercer dans le pays en question, ainsi que des autorisations d’exercer officielles et spécifiques à la profession datant d'au moins un an.​

optometry

המשך קריאה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *