הצעת חוק העיסוק באופטומטריה (תיקון – חובת מסירת תוצאות בדיקת ראייה ומרשם), התשע"ז–2017

טיוטת הצעת חוק העוסקת במתן מרשם לפציינט:

מספר פנימי: 2010440

הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסת יעקב אשר
  משה גפני
  אורי מקלב

______________________________________________

פ/3968/20

 

הצעת חוק העיסוק באופטומטריה (תיקון – חובת מסירת תוצאות בדיקת ראייה ומרשם),

התשע"ז–2017

תיקון סעיף 1 1. בחוק העיסוק באופטומטריה, התשנ"א–1991[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –
(1)      אחרי ההגדרה "אופטומטראי" יבוא:
""בית עסק לאופטיקה" – בית עסק לממכר משקפים או עדשות מגע שעורך בדיקות להתאמת משקפיים או עדשות מגע;";
(2)      אחרי ההגדרה "רופא" יבוא:
""רשת אופטיקה" – רשת בתי עסק לאופטיקה, שברשותה לפחות שלושה סניפים."
 הוספת סעיף 8א 2. אחרי סעיף 8 לחוק העיקרי יבוא:
"חובת מסירת תוצאות בדיקה לנבדק 8א. (א) רופא, אופטומטראי, בית עסק לאופטיקה או רשת אופטיקה שערכו בדיקת ראייה להתאמת משקפיים או עדשות מגע (להלן – בדיקת ראייה), ימסרו לנבדק בסיום הבדיקה את תוצאות בדיקת הראייה ואת המרשם להתאמת משקפיים או עדשות מגע (להלן – המרשם), ללא תשלום.
(ב)      רופא, אופטומטראי, בית עסק לאופטיקה או רשת אופטיקה שערכו לנבדק בדיקת ראייה, ימסרו לנבדק בכל עת, לפי דרישתו, ללא תשלום, את תוצאות בדיקת הראייה והמרשם של הנבדק שמצויות ברשותם.
(ג)       נערכה בדיקת ראייה ברשת אופטיקה, וברשות אחד מסניפי הרשת מצויות תוצאות בדיקת הראייה והמרשם, רשאי הנבדק לקבל את תוצאות בדיקת הראייה ואת המרשם להתאמת משקפיים, בתנאים האמורים בסעיף קטן (ב) בכל סניף מסניפי רשת האופטיקה.
(ד)      הופרו הוראות סעיף זה, רשאי בית המשפט לפסוק לנבדק בשל אותה הפרה פיצויים שאינם תלויים בנזק, בסכום שלא יעלה על 2,500 שקלים חדשים."

דברי הסבר

רופאי עיניים, אופטומטריסטים וחנויות אופטיקה נוהגות להחזיק ברשותם את תוצאות בדיקת העיניים והמרשמים להתאמת משקפיים או עדשות מגע של לקוחותיהם. עם זאת, פעמים רבות אופטיקאים, ובעיקר רשתות אופטיקה, מסרבים לתת ללקוחותיהם את תוצאות בדיקת העיניים והמרשם להתאמת משקפיים או עדשות מגע, ובכך הופכים את לקוחותיהם ל-"לקוחות שבויים" במשך שנים רבות.

בשל כך, לקוח שצריך לרכוש משקפיים חדשים או לתקן את משקפיו, נאלץ לעשות כן באותה חנות אופטיקה או רשת אופטיקה שבה ערך בעבר את בדיקת העיניים, או לחילופין לעבור בדיקת עיניים חדשה.

רשתות מסוימות אף דורשות מהלקוח תשלום בלתי מוצדק, בעד מסירת תוצאות המרשם להתאמת משקפיים או עדשות מגע לנבדק.

מוצע לקבוע, שמיד בתום בדיקת עיניים וקביעת מרשם להתאמת משקפיים או עדשות מגע, ימסרו הרופא, האופטומטראי או חנות האופטיקה את תוצאות הבדיקה ואת המרשם ללקוח בלא שיגבו תשלום עבור מסירתם.

כמו כן,  מוצע לקבוע, כי רופא, אופטומטראי, בית עסק לאופטיקה, המחזיקים בתוצאות בדיקת הראייה שנערכה בעבר, יהיו חייבים למסור ללקוח, ללא תשלום, את התוצאות לבקשתו בכל עת.

לאור העובדה שרשתות האופטיקה שומרות את תוצאות הבדיקה באופן ממוחשב, ובכל חנות של הרשת ניתן לצפות בתוצאות כל בדיקה שנערכה באחת מסניפי הרשת, מוצע לקבוע כי במקרה שהבדיקה נערכה ברשת אופטיקה שבה שלושה סניפים לפחות, יוכל הלקוח לקבל את המרשם בכל סניף של הרשת. כך לדוגמה, לקוח ששבר את משקפיו הרחק מביתו, יוכל לגשת לסניף רשת האופטיקה הקרוב ולקבל את המרשם לאלתר.

עוד מוצע לקבוע כי בית המשפט יהיה רשאי לפסוק בשל הפרת הוראות אלה פיצויים לדוגמה, שאינם תלויים בנזק, בסכום שלא יעלה על 2,500 שקלים חדשים.

תיקון זה יבטל, הלכה למעשה, את המונופול שיש למי שערך את בדיקת הראייה ובכך יעודד תחרות בין בתי העסק לאופטיקה, ויוזיל את העלויות לצרכן.

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ח' באדר התשע"ז – 6.3.17

[1]  ס"ח התשנ"א, עמ' 191.

המשך קריאה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *